Partneři

8 organizací (4 neziskové organizace a 4 školy) ze 4 zemí (Česká republika, Itálie, Rumunsko, Turecko)

Číst více

Výstupy

Otevřené vzdělávací zdroje: 1 – Prezentace na téma kulturní dědictví, 2 – Plány výukových lekcí seznamujících se vzorovými příklady přínosu evropského kulturního dědictví, soubor prezentací na téma místního kulturního dědictví zahrnující rovněž informace o muzeích, kulturních směrech a kulturních akcích, které se týkají migrantů a etnických menšin

Číst více

Události

Krátkodobá školení zaměstnanců, online schůzky a vzdělávání v konceptu „Blended mobility“ pro studenty i management

Číst více


„Evropské kulturní dědictví: východisko pro vzdělávání“, E.C.H.R.E., je strategické partnerství pro školní vzdělávání, jehož cílem je prozkoumat vzdělávací potenciál kulturního dědictví za účelem jeho využití jako zdroje pro výuku a učení v evropských vzdělávacích systémech a v mezioborových vědách. Projekt E.CH.R.E. je zaměřen na cílovou skupinu učitelů, kteří mohou, prohloubením svých znalostí o evropské historii a kultuře jako nástroji hospodářského rozvoje, ve svých oborech účinně propagovat myšlenky evropských hodnot a posilování evropské identity. Za tímto účelem budeme v rámci projektu zajišťovat vzdělávací aktivity a výměny osvědčených postupů mezi různými aktéry, kteří působí v kulturním a vzdělávacím světě. Projekt sdružuje odborníky na evropské dějiny, archeologii a kulturní dědictví, sociologii a ekonomiku, členy občanských a učitelských sdružení, učitele škol a manažery za cílem spolupráce na zlepšování kvality vzdělávání k evropskému občanství.

Cíle projektu

  • Umožnit učitelům zlepšit výuku zaměřením se na kulturní rozmanitost ve třídě.
  • Podpora mezikulturního dialogu a vzájemného porozumění mezi studenty a lidmi z různého sociálního prostředí s důrazem na myšlenku, že nutnou samozřejmostí všech kulturních projevů i projevů chování je respektování lidských práv a evropských hodnot.
  • Umožnit učitelům i studentům vypořádat se s kulturními rozdíly a podporovat progresivní chování vhodné pro rozvoj moderní společnosti, ve které dochází k demokratizaci informací prostřednictvím technologií a globalizace.
  • Umožnit učitelům podporovat evropské dědictví a hodnoty jako šanci na hospodářský růst, vytváření pracovních míst a sociální soudržnost pomocí spolupráce mezi organizacemi z různých zemí, jako jsou školy, muzea a kulturně-sociální sdružení.
  • Zvyšování povědomí studentů o kulturním dědictví a podpora jeho využití jako vzdělávacího zdroje.
  • Vytváření otevřených vzdělávacích zdrojů na základě využití kulturního dědictví, integrace informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání.
  • Posílení vážnosti učitelské profese získáváním nových dovedností a uznáním významu role učitelů ve společnosti.
  • Podpora inkluzivního vzdělávání a posilování sociální soudržnosti, které má připomenout, že všichni evropští občané mají společné hodnoty a zájmy.
  • Podpora a popularizace propojení evropského kulturního dědictví a jeho hodnot s možností vycházet ze společné evropské historie.

Přesunout se na začátek