Partneři

Koordinátor projektu

ZŠ Opava, Vrchní 19 – p.o, Česká republika

Základní škola se sídlem v Moravskoslezském kraji poskytuje vzdělání cca 500 žákům. Nachází se blízko hranic České republiky s Polskem a Slovenskem, v oblasti, která v historii prošla mnoha etnickými změnami, což společně s průmyslovým růstem oblasti mělo velký vliv na formování celého regionu. Škola usiluje v rámci vyučovaných předmětů o celkový rozvoj znalostí a dovedností žáků a podporuje jejich účast v soutěžích i olympiádách, ve kterých žáci dosahují výborných výsledků. Podporou aktivního zapojení žáků v českých i mezinárodních projektech škola umožňuje žákům učit se jedním z nejefektivnějších způsobů, tj. nabytím vlastních zkušeností. Škola nabízí kromě různých typů výukových aktivit, jako je např. výuka anglického jazyka diferencovaná podle úrovně znalostí žáků, konverzační hodiny anglického jazyka, také individuální přístup učitelů k žákům, péči speciálního pedagoga i množství sportovních a zájmových aktivit např. lyžařské kurzy, cyklistické kurzy, sportovní kluby, kroužky ručních prací apod.

Opavská kulturní organizace p.o., Česká republika

Opavská kulturní organizace je městskou příspěvkovou organizací, zřízenou Zastupitelstvem statutárního města Opavy v lednu 2008, jejímž účelem je zabezpečovat činnosti a služby sloužící k uspokojování potřeb celkového kulturního rozvoje statutárního města Opavy.

Organizace pořádá celou řadu kulturních akcí, výstav, koncertů a animačních programů pro děti. Zajišťuje kulturní program a celkový provoz Obecního domu a je rovněž provozovatelem Domu umění a přilehlého odsvěceného kostela sv. Václava. Pravidelně organizuje muzejní a galerijní volnočasové aktivity vedené zkušenými instruktory pro školy a dětské návštěvníky např. program Jeden svět v rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech, příměstský letní tábor (V srdci vašeho města), Den dětí v Obecním domě atd.


Kocasinan Sumer Fen Lisesi, Turecko

Střední škola vznikla v roce 1968, a je pojmenována, stejně jako místní základní škola, po první textilní továrně ve městě založené v roce 1935. Byla postavena lidmi, kteří pracovali v této továrně a žili v přilehlé čtvrti, aby poskytla příležitost dětem zaměstnanců továrny získat vyšší úroveň vzdělání. Po absolvování střední školy mnoho z nich dosáhlo vysokoškolského vzdělání a v dospělosti pracovalo pro svou vlast jako vědci, akademičtí pracovníci, inženýři, lékaři, politici, podnikatelé, učitelé, umělci a podobně.

Ve škole probíhají různé společenské a kulturní aktivity, pořádány jsou také kurzy pro studenty a rodiče. Sdružení absolventů školy aktivně poskytuje škole materiální i morální podporu. Škola výrazně ovlivňuje životy místních lidí a funguje jako komunitní vzdělávací centrum

Paydas Egitim Kultur ve sanat Dernegi, Turecko

Paydaş je nezisková organizace založená v roce 2014 edukátory se zkušenostmi z národních a mezinárodních projektů. Organizace se zaměřuje na podporu pedagogické interakce a vzájemného vzdělávání mezi učitelskými sbory. K pravidelným aktivitám sdružení patří pořádání rozličných školení pro učitele. Paydas se rovněž zabývá odstraňováním bariér, které brání v rozvoji mládeže – pomocí aktivit v oblastech vzdělávání, umění, hudby, dramatu, tance a dalších sociálních projektů, se snaží kompenzovat ekonomické, vzdělávací, sociální, fyzické a geografické překážky. Díky široké síti spolupracujících organizací z celého světa, která zahrnuje nevládní organizace, školy, zahraniční partnery, stakeholders, poradenské společnosti, vzdělávací instituce, univerzity, odborníky, veřejnou správou atp. navazuje Paydas přímý kontakt s cílovou skupinou, což hraje roli zejména u školení uprchlíků a žadatelů o azyl v regionu.


Liceo Statale G. Lombardo Radice, Itálie

Střední škola se 150 učiteli a 1450 studenty sídlí v Katánii, významném regionálním centru Sicílie. Jako účastník projektů eTwinning, Comenius & Erasmus+ získala škola evropské ocenění kvality European Quality Labels, do posledního projektu „Searching For The Labours Of Hercules“ byly zapojeny rovněž univerzity. Díky investicím do metodiky CLIL mohou učitelé vyučovat školní předměty v cizích jazycích. Všechny školní kurzy podporují rozvoj jazykových kompetencí studentů se zaměřením na dosažení vynikající úrovně angličtiny, francouzštiny i španělštiny. Studentům je také umožněno získat mezinárodní certifikáty ESABAC a Cambridge IGCSE. Škola získala rovněž ocenění za zpracování divadelního představení v angličtině, francouzštině a španělštině, jehož cílem bylo nadchnout studenty pro studium jazyků jejich aktivním zapojením. Využíváním různých výukových prostředí a organizováním stáží v evropských zemích, Rusku a Kanadě se škola snaží usnadnit studentům získání mezinárodních jazykových certifikátů od B1 do C1. Prostřednictvím programů INTERCULTURA, ROTARY, WEP škola umožňuje studium zahraničním studentům, i studentům se zdravotním postižením, kterým poskytuje podporu učitelů.

Eurinnet, Itálie

Eurinnet byl založen před dvěma lety jako pobočka organizace EURO INNOVANET, výzkumného a poradenského soukromého institutu s více než 25 lety zkušeností v evropských projektech. Kromě personálního zajištění a zázemí převzal Eurinnet rovněž širokou škálou kontaktů na národní i mezinárodní úrovni. Činnosti organizace zahrnují kulturní a vzdělávací inovace, místní rozvoj a začlenění, dále specifické činnosti v terénu, konference, školení a studie. Příjemci aktivit jsou veřejné instituce, univerzity, učitelé, místní úřady, profesionálové, soukromé společnosti a nevládní organizace. Zaměstnanci Eurinnetu mají rozsáhlé zkušenosti a úspěšně se zapojili v programech: LLP, Adapt, Integra, Youth of Europe, Equal i Erasmus. Eurinnet podporuje otevřenou a uvědomělou společnost a snaží se přispět k pozitivním změnám na trhu práce rozšiřováním znalostí a oceňováním inovací v systému vzdělávání i odborné přípravy.


Liceul Tehnologic Elie Radu, Rumunsko

Technologická škola „Elie Radu“ v Botosani poskytuje jedinečné vzdělávací služby pro žáky z celého kraje. Umožňuje studium na tříletém učilišti nebo na odborné střední škole určené pro žáky ve věku 14–19 let. Byla založena v roce 1972 a již více než 40 let nepřetržitě školí studenty se specializací na stavební a veřejné práce, instalace, ochranu životního prostředí, zpracování dřeva a mechaniku jak na střední škole, tak v programu odborného vzdělávání. Celková plocha školského areálu činí 15 000 metrů čtverečních, z čehož zastavěných 6500 metrů čtverečních zahrnuje mimo jiné 16 učeben, 3 laboratoře (fyzika, chemie, informatika) a 5 specializovaných školních dílen určených k praktické výuce, vybavených bohatým výukovým materiálem. Součástí komplexu je rovněž tělocvična, internát, který poskytuje ubytování pro 100 studentů, jídelna, a v neposlední řadě také ojedinělý dendrologický park. Mnoho z absolventů učiliště je přijato na střední technické školy. Znalosti získané během studia umožňují osobnostní rozvoj a sociální integraci absolventů a jejich zapojení do pracovního procesu v soukromých nebo státních firmách.

Muzeul Judetean Botosani, Rumunsko

Krajské muzeum Botosani, veřejná kulturní instituce podléhající Krajské radě, bylo založeno 23. prosince 1955. Původní dvě sekce – historie a přírodní vědy, které mělo muzeum v době vzniku, byly postupem času doplňovány a rozšiřovány až do současné podoby, kdy jsou návštěvníkům k dispozici sekce Historické muzeum Botosani, Galerie současného umění Stefan Luchian Botosani, Nicolae lorga Pamětní dům Botosani, Přírodovědecké muzeum Dorohoi, George Enescu Historické Museum Dorohoi, George Enescu Pamětní dům Liveni, Archeologické muzeum Saveni a Etnografické muzeum Botosani. Krajské muzeum Botosani je kulturní institucí, která slouží veřejnosti a stará se o zjišťování znalostí o národní, regionální a místní historii, civilizaci a kultuře, zachování tohoto národního kulturního dědictví a jeho udržení a rozvoj pro příští generace. Mezi hlavní úkoly muzea patří: výzkum a sběr historických, archeologických, uměleckých, etnografických, pamětních a přírodních vzorků a artefaktů, pořádání výstav, vydávání vědeckých publikací a vzdělávací činnost v oblasti kultury a historie.

Muzeum má následující cíle:
a) výzkum a sběr historických, archeologických, uměleckých, etnografických, pamětních a přírodních předmětů, a to za účelem vytvoření a doplňování muzejního dědictví;
b) organizace správy a vědeckých důkazů o kulturním dědictví;
c) zřizování a organizace dokumentárních fondů a obecného archivu;
d) uschovávání, zachovávání a obnova dědictví v souladu s obecnými evropskými standardy a normami vypracovanými ministerstvem kultury;
e) využití kulturního dědictví prostřednictvím:

  • organizování stálých a dočasných výstav v tuzemském sídle muzea i v zahraničí;
  • organizování dokumentárních služeb přístupných veřejnosti s využitím informací o kulturním dědictví a institucích, a to v souladu s platnými normami;
  • publikování vědeckých publikací a jejich popularizace;
  • zapojení publika všech kategorií prostřednictvím specifických prostředků do vzdělávacího systému určeného k seznámení s historií, kulturou, místními a národními tradicemi.

Přesunout se na začátek